Turnusy rehabilitacyjne w górach - Zakopane

Co to jest turnus rehabilitacyjny ?

Określenie turnus rehabilitacyjny odnosi się do formy wypoczynku połączonej z aktywną rehabilitacją. W Willi Widokowej Wojnar kładziemy nacisk na zapewnienie Państwu najlepszych warunków do odpoczynku oraz rehabilitacji, wykorzystując wiedzę naszych rehabilitantów posiadających długoletnie doświadczenie w zawodzie.

Głównymi celami takiego wyjazdu są przede wszystkim :

▪ poprawa ogólnego stanu zdrowia

▪ aktywizowanie i rozwijanie zainteresowań

▪ usprawnienie własnej zaradności poprzez zajęcia społeczne realizowane w naszej Willi

Turnus rehabilitacyjny z basenem w górskim klimacie.

Turnus z dofinansowaniem może się jedynie odbywać w ośrodku, który otrzymał od Wojewody wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych, a organizacją zajmują się podmiot z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Willa Widokowa Wojnar posiada oba wpisy :

Dane organizatora :
Wojnar Spółka Jawna
Ul. Pardałówka 6, 34 500 Zakopane
Nr: OR/12/003/20 ważne do 13.01.2023.

Dane ośrodka:
Willa Widokowa Wojnar
Ul. Pardałówka 6, 34- 500 Zakopane
Nr: OD/12/0013/18

Turnus finansowany ze środków PFRON nie może trwać krócej niż 14 dni.

JAKIE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ?


Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby, których niepełnosprawność została zatwierdzona odpowiednim orzeczeniem :

▪ kwalifikującym do jednego z trzech stopni niepełnosprawności wydanym przez wyspecjalizowany organ tj. powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja oraz wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja;

▪ stwierdzającym o pełnej lub częściowej niezdolności do pracy wydanym przez lekarza orzecznika ZUS oraz komisji lekarskiej ZUS

▪ o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

Ponad to należy spełnić określone warunki :

▪ lekarz prowadzący musi wypełnić wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny ( do pobrania na dole strony )

▪ w roku ubiegania się o środki PFRON nie korzystało się z dofinansowania na ten cel

▪ wybierze się ośrodek posiadający wpis do ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne

▪ wybierze się organizatora posiadającego wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Willa Wojnar posiada oba wpisy wystarczy jeden telefon aby zarezerwować pobyt

▪ będzie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych podczas turnusu rehabilitacyjnego

▪ na turnusie nie będzie pełniła roli członka kadry lub opiekuna innego uczestnika

▪ podczas turnusu na którym według programu zalecane są zabiegi fizjoterapeutyczne, pacjent na pierwszym badaniu lekarskim jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,

▪ spełni kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe :
Jednym z warunków jest spełnienie kryterium dochodowego. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o środki z PFRON musi przedstawić dokumenty w których miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty :

▪ 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

▪ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

W przypadku przekroczenia ustalonych kwot dofinansowanie zostaje pomniejszone o kwotę o którą dochód ten został przekroczony. Wyjątek dotyczy osób będących w trudnej sytuacji materialnej lub losowej w takim przypadku dofinansowanie nie zostaje pomniejszone o przekroczoną kwotę pieniędzy.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie na pobyt opiekuna ?


Tak. Jeśli osoba posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne lub nie ukończyła 16 roku życia może starać się o dofinansowanie na pobyt dla opiekuna pod następującymi warunkami :

▪ lekarz wypisujący wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna

▪ opiekun nie będzie członkiem kadry na turnusie rehabilitacyjnym, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki. Opiekun musi ukończyć 18 lat chyba, że ukończył 16 lat i wspólnie mieszka z członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

GDZIE MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ?


Właściwy wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku należy dołączyć :

▪ kopię orzeczeń (patrz wyżej )

▪ wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (patrz wyżej)

Kiedy mogę się spodziewać decyzji o dofinansowaniu ?


PCPR do 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji na ten temat. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku, gdy zaistnieją wątpliwości w sprawie wnioskowanego dofinansowania (w szczególności dotyczy to wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), mające wpływ na przyznanie dofinansowania, PCPR powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Jak wysokie może być moje dofinansowanie ?


Wysokość dofinansowania wynosi:

▪ 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

▪ 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

▪ 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

▪ 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

▪ 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

Otrzymałem dofinansowanie co dalej ?


W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o uzyskaniu dofinansowania na turnus rehabilitacyjny jednak nie później niż 21 dni przed planowanym wyjazdem na turnus rehabilitacyjny przekazuje się informację o wyborze ośrodka do PCPR. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 7 dni od otrzymania informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego sprawdza czy :

▪ wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu,

▪ ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,

▪ organizator jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Jeśli nie zostanie spełniony któryś z wyżej wymienionych warunków PCPR w terminie 7 dni informuje osobę o konieczności dokonania innego ośrodka lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Wszystkie dokumenty dotyczące wyboru organizatora oraz ośrodka znajdziesz na naszej stronie internetowej. Kliknij TUTAJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. 127, poz. 721),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).